Reklamační řád - www.zahradaaty.cz

Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 219/2003 Sb., popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného z eshopu Zahrada a Ty.

Prodávajícím je Zahradní Centrum Slaný., se sídlem Zlobice 148, 76 831 Zlobice, IČ 08007292, DIČ CZ08007292.

Kupujícím je spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu. U kupujícího, který není spotřebitelem, se práva plynoucí z vad řídí uzavřenou smlouvou. Práva z vadného plnění a vyřízení reklamace Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady u rostlinného materiálu se řídí zákonem o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci osobně na adrese:
Zahradní Centrum Slaný
Pražská 1018
27401 Slaný

 

Kupující je při reklamaci povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
 • podrobný popis vady.

 

Nárok na uplatnění práva z vad zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodbornou manipulací nebo používáním v rozporu s návodem či uživatelskou
  příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň, blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození rostlin mrazem nebo neodbornou péčí (např. nevhodnou výsadbou, zálivkou,
  údržbou),
 • prodlení s reklamací při pokračujícím užívání poškozeného zboží, které může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, zboží je vyměněno za nové.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 11. 5. 2020.